To zaravina.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Αδελφότητα Λιμνίων Πωγωνίου Ηπείρου

Print Friendly, PDF & Email

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΙΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Άρθρο 1

Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα

Συστήθηκε το έτος 1937 και εδρεύει στην Αθήνα Σωματείο με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΛΙΜΝΙΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ" και τρέχουσα επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΙΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ" .

 

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Αδελφότητας ορίζεται:

 1. η ηθική, κοινωνική και υλική υποστήριξη όλων των ατόμων που έχουν ανάγκη τέτοιας υποστήριξης και κατάγονται από τη Λίμνης και τα γύρω χωριά,
 2. η στενή σύσφιξη, ένωση και επικοινωνία των συγκροτούντων την Αδελφότητα μελών, προς κοινή παρακολούθηση και επίλυση παντός ζητήματος που αφορά την υλική-πνευματική προαγωγή των κατοίκων της Κοινότητας Λίμνης και των φίλων αυτής.

 

Άρθρο 3

Πόροι

Πόρος της Αδελφότητας για την επίτευξη των σκοπών της είναι:

 1. οι τακτικές συνδρομές των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής αυτών,
 2. οι έκτακτες εισφορές αυτων,
 3. τα έσοδα από τις γιορτές, εκδρομές, λαχεία,
 4. οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές που καταλείπονται στην Αδελφότητα, των οποίων η αποδοχή εφόσον εξαρτάται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 4

Μέλη

Εγγράφονται ως μέλη της Αδελφότητας, οι γεννηθέντες στη Λίμνη και στα γειτονικά αυτής χωριά και είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή Νομού Αττικής. Επίσης μπορεί να εγγραφεί, κατόπιν αίτησης και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και όποιος άλλος ήθελε να θεωρηθεί φίλος της Κοινότητας Λίμνης.  Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Τακτικά θεωρούνται τα μονίμως διαμένοντα στην περιοχή Αττικής, αντεπιστέλλοντα τα διαμένοντα οπουδήποτε αλλού. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, τιμής ένεκεν, πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Αδελφότητα και γενικώς μπορούν ως εκ της θέση τους στην κοινωνία, να συνδράμουν υλικώς και ηθικώς στο έργο της.

 

Άρθρο 5

Εγγραφή Μελών – Συνδρομή

Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη, τα οποία και μόνο έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις της Αδελφότητας, καταβάλλουν για μεν την εγγραφή τους  μία φορά (άπαξ) ποσό, όπως και για την ετήσια συνδρομή τους, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.  Η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 6

Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Αδελφότητα, αποκλείονται από τις Γενικές Συνελεύσεις κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 7

Πειθαρχικές ποινές

 1. Μέλος της Αδελφότητας που υποπίπτει σε πράξεις ή παραλείψεις που θίγουν την αξιοπρέπεια αυτής ή που προκαλεί σοβαρή οικονομική βλάβη σε αυτή ή προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στους σκοπούς της Αδελφότητας, μπορεί να αποβληθεί από αυτή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Πριν από κάθε κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποβολής μέλους του καλείται αυτό εγγράφως σε απολογία εντός (8) ημερών από της λήψης του εγγράφου του Δ.Σ.
 3.  Τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη που δεν εκπληρώνουν τις προς την Αδελφότητα οικονομικές υποχρεώσεις τους αποβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ.
 4. Η αποχώρηση οιουδήποτε μέλους είναι ελεύθερη,  σύμφωνα με το νόμο.

 

Άρθρο 8

Δωρητές – Ευεργέτες

Με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τη Γ.Σ. ανακηρύσσονται ως δωρητές όσοι καταθέτουν μεγάλα χρηματικά ποσά και ως ευεργέτες όσοι καταθέτουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.

 

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Η Αδελφότητα διοικείται από επταμελές Συμβούλιο που εκλέγεται για διετή θητεία, εκλεγόμενο με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση στην οποία μετέχουν τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη.
 2. Τα μέλη επανεκλέγονται απεριόριστα.
 3. Οι υποψήφιοι προς κατάληψη θέσης στο Δ. Συμβούλιο, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την προηγούμενη ημέρα της Γεν. Συνέλευσης.
 4. Από τον κατάλογο των υποψηφίων, οι οποίοι απαραιτήτως πρέπει να είναι Λίμνιοι ως προς την καταγωγή οι επτά πρώτοι που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται μέλη του Δ.Σ., ενώ οι τρεις αμέσως επόμενοι αναπληρωματικά μέλη.
 5. Για να εκλεγεί κάποιος ως μέλος πρέπει να συγκεντρώσει κατά την ψηφοφορία απλή πλειοψηφία εκ των παρόντων μελών.  Επίσης, Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους μεταξύ των υποψηφίων Προέδρων.

 

Άρθρο 10

 1. Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. καλούνται από τον Πρόεδρο αυτού εντός 10 ημερών προς το σκοπό της συγκρότησης αυτών σε σώμα.
 2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση εκλέγονται ένας Αντιπρόεδρος, ένας Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.
 3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε, όσες φορές υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου ή όταν το ζητηθεί από τρία μέλη του Συμβουλίου.
 4. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερνικά η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο 11

Σύμβουλος που απουσίασε αδικαιολογήτως επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτος του αξιώματος του με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται αυτοδικαίως από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό Σύμβουλο.

 

Άρθρο 12

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την Αδελφότητα βάσει των νόμων και του καταστατικού και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Σωματείου, αποφασίζει για κάθε θέμα (έστω και μη ειδικώς ρυθμιζόμενο από το παρόν), το οποίο αφορά στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, εκτελεί τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνοντας κάθε περαιτέρω μέτρο για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση τους.

 

Άρθρο 13

Το Δ.Σ. διορίζει δικηγόρους ή πληρεξούσιους εκπροσώπους του για την εκπροσώπηση του ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Αρχών ή άλλων προσώπων, φυσικών ή νομικών, δυνάμενους να ενεργήσουν εντός των πλαισίων της εξουσιοδότησής τους, η οποία όμως εξουσιοδότηση δεν δύναται να υπερβαίνει τα δια του παρόντος καθοριζόμενα όρια.

 

Άρθρο 14

Καθήκοντα Προέδρου

            Ο Πρόεδρος:

 1. Εκπροσωπεί την Αδελφότητα ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων ανεξαιρέτως των κρατικών Αρχών, όπως επίσης και απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπογράφοντας μετα του Γραμματέως κάθε σχετικό έγγραφο. Υπογράφει επίσης με τον Γραμματέα, τα εντάλματα πληρωμής, τα τυχόν γραμμάτια είσπραξης όπως και κάθε άλλο έγγραφο, κ.λπ.
 2. Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις.
 3. Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις κάθε Γεν. Συνέλευσης.
 4. Υπογράφει με το Γραμματέα τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων.
 5. Θεωρεί με το Γραμματέα, πριν από κάθε χρησιμοποίηση, όλα τα τηρούμενα βιβλία από την Αδελφότητα, όταν αυτά δεν θεωρούνται από Δημόσια Αρχή.           στ. Τον Πρόεδρο, όταν είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ., εκτός του Ταμία.

 

Άρθρο 15

Καθήκοντα Γραμματέα

            Ο Γραμματέας:

 1. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.
 2. Συνυπογράφει κάθε έγγραφο, ένταλμα είσπραξης ή πληρωμής, κ.λπ., το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.
 3. Συντάσσει την έκθεση των πεπραγμένων κάθε έτους.
 4. Φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Αδελφότητας και μεριμνά για την τήρηση του μητρώου των μελών.
 5. Τον Γραμματέα, όταν είναι απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνει άλλο μέλος από τα τακτικά του Δ.Σ. με ειδική απόφασή του.

 

Άρθρο 16

Καθήκοντα Ταμία

            Ο Ταμίας:

 1. Μεριμνά για την τήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων των σχετικών με τη διαχείριση της Αδελφότητας κατά τις διατάξεις των νόμων και τα οριζόμενα κάθε φορά από το Δ.Σ.
 2. Εισπράττει βάσει διπλότυπων αποδείξεων που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και τη σφραγίδα της Αδελφότητας τα από κάθε πηγή έσοδα της Αδελφότητας, τα οποία και καταθέτει σε λογαριασμό σε Τράπεζα στο όνομα της Αδελφότητας. Ο Ταμίας δύναται να κρατάει εις χείρας του, μετρητά χρήματα μέχρι του ποσού των διακοσίων (200,00) ευρώ για την αντιμετώπιση των εκάστοτε τρεχουσών συναλλαγών.
 3. Ενεργεί πληρωμές κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
 4. Για ανάληψη από την Τράπεζα οιουδήποτε ποσού απαιτείται προηγούμενη έγγραφη εντολή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα.
 5. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του.

 

Άρθρο 17

Γενική Συνέλευση

 1. Η Αδελφότητα προσκαλείται σε τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις, στις οποίες λαμβάνουν μέρος τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη τα οποία έχουν  εκπληρώσει τις μέχρι τη Συνέλευση οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Αδελφότητα.
 2. Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικώς μεν μία φορά το έτος, και δη εντός του πρώτου τριμήνου, εκτάκτως δε, όποτε παρίσταται ανάγκη ή εάν ζητηθεί αυτό από το ένα πέμπτο των μελών.
 3. Η σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης αναγγέλεται στα μέλη με τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στα Γραφεία της Αδελφότητας, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Συνέλευσης οπότε ανακοινώνεται συγχρόνως και η ημερήσια διάταξη.
 4. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το ¼ τουλάχιστον των μελών. Μη γενομένης απαρτίας στην πρώτη Συνέλευση γίνεται νέα μετά από επτά μέρες, οπότε απαρτία θεωρείται πως υπάρχει όσα μέλη κι αν παρίστανται.
 5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 6. Η ψηφοφορίες ενεργούνται, επί μεν γενικών ζητημάτων, με ανάταση χειρός, επί δε  προσωπικών εν γένει ζητημάτων ή ζητημάτων εμπιστοσύνης, όπως και αρχαιρεσίων, με ψηφοδέλτια (μυστικές).
 7. Στην τακτική ετήσια Συνέλευση εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή από μέλη της Αδελφότητας, για να ελέγξει την οικονομική της διαχείριση κατά το επερχόμενο έτος παραδίδοντας τη σχετική έκθεση της προς το Δ.Σ., προκειμένου να υποβληθεί αυτή στη Γεν. Συνέλευση.
 8. Ενώπιον της Γεν. Συνέλευσης διαβάζεται έκθεση των εν γένει πεπραγμένων του Δ.Σ. και ο ισολογισμός με τον οικονομικό απολογισμό (αποτελεσμάτων χρήσης) του λήξαντος οικονομικού έτους, καθώς επίσης και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και λαμβάνονται επ’ αυτής αποφάσεις.
 9. Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, εκλεγόμενη με ανάταση από τα μέλη της Γ. Συνέλευσης, διενεργεί ψηφοφορία προς εκλογή του Δ.Σ.

 

Άρθρο 18

Σφραγίδα

Η Αδελφότητα έχει ίδια σφραγίδα που φέρει ως σύμβολο την ιερή εικόνα του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Λίμνης Πωγωνίου. Η Αδελφότητα γιορτάζει θρησκευτικώς την 25η Μαρτίου του κάθε έτους, πανηγυρικώς δε και κοινωνικώς την ημέρα που θα ορίζει το Δ.Σ. της Αδελφότητας.

 

Άρθρο 19

Τηρούμενα Βιβλία

            Η Αδελφότητα τηρεί τα εξής βιβλία:

 1. Μητρώο Τακτικών - Αντεπιστελλόντων Μελών,
 2. Βιβλίο Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων,
 3. Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.,
 4. Βιβλίο Ταμείου,
 5. Βιβλίο αλληλογραφίας

 

Άρθρο 20

Αποζημίωση Μελών

Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται αποζημίωσης σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις για οδοιπορικά έξοδα εκτός έδρας συνέπεια απασχόλησης τους σε υποθέσεις της Αδελφότητας. Γι’ αυτό απαιτείται για κάθε περίπτωση προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με παμψηφία όλων των παρόντων μελών του.

 

Άρθρο 21

Διάλυση

 1. Η Αδελφότητα διαλύεται, εάν το ζητήσουν τα 4/5 των ταμειακώς εντάξει μελών σε Γενική Συνέλευση ή όταν ο αριθμός των τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών της κατέλθει κάτω του από το προβλεπόμενο από το νόμο όριο.
 2. Εάν διαλυθεί η Αδελφότητα, η περιουσία της περιέρχεται στον στην Λίμνη εδρευόντα Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

 

Άρθρο 22

Τροποποίηση καταστατικού

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού είναι δυνατό να γίνει με εισήγηση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικώς προς το σκοπό αυτό και απαρτίζεται από το ήμισυ τουλάχιστον των τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών, αποφασίζεται δε από πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γενική Συνέλευση".

 

 

 

 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 32 guests και κανένα μέλος

Copyright © 2023. Αδελφότητα Λιμνίων Πωγωνίου Ηπείρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.